Warmteverliesberekening

Warmteverliesberekening

Warmteverliesberekening
voor nieuwbouw en renovaties

Stabico heeft de kennis en software in huis om warmteverliesberekeningen uit te voeren. Dat doen we zowel bij de bouw van nieuwe woningen als bij renovaties, en altijd volgens de gangbare norm NBN EN 12831.

Offerte voor warmteverlies berekening?

Warmteverliezen berekenen voor een lager E-peil

De warmteverliesberekening is een belangrijk onderdeel van de EPB-verslaggeving . En daar is een goede reden voor. Wanneer het warmteverlies op voorhand wordt berekend, kan dit namelijk leiden tot een lager E-peil.

Dat zit zo: bij de warmteverliesberekening worden de warmteverliezen en warmtewinsten van een gebouw geëvalueerd. Op basis van deze berekening kan worden bepaald hoeveel energie nodig is om te verwarmen en welke maatregelen eventueel nodig zijn om de warmteverliezen te beperken.

Door hiermee al in de ontwerpfase rekening te houden, ontstaat een energie-efficiënt gebouw dat voldoet aan de EPB-eisen en een beter E-peil haalt.

Wanneer en waarom een warmteverliesberekening laten maken?

Een warmteverliesberekening is aangewezen voor elk project waarbij de verwarmingsinstallatie wijzigt. Dat is zowel het geval bij nieuwbouw als bij ingrijpende energetische renovaties en ‘gewone’ renovaties. De warmteverliesberekening heeft in elk van deze situaties hetzelfde dubbele doel:

  • enerzijds het vermogen bepalen van het warmteproductiesysteem (voor het hele gebouw): de warmtepomp, de verwarmingsketel, buffervaten…
  • anderzijds het vermogen bepalen van het warmteafgiftesysteem (per ruimte): vloerverwarming, radiatoren, convectoren…

De correcte berekening van de warmteverliezen vormt de basis voor de correcte dimensionering van alle toestellen van de verwarmingsinstallatie. Dat heeft een driedubbel voordeel:

  • comfort: geen koude en tocht, zoals dat wel het geval kan zijn bij een ondergedimensioneerde verwarmingsinstallatie die onvoldoende vermogen kan leveren;
  • lagere kosten: bij overdimensionering vraagt de verwarmingsinstallatie te veel energie om het (te hoge) maximale vermogen te halen, terwijl dat eigenlijk niet nodig is. De overdimensionering leidt in dat geval tot een te hoog verbruik en een te hoge initiële investeringskost;
  • langere levensduur: bij overdimensionering springt de verwarmingsinstallatie vaak aan en uit om het grote vermogen te compenseren. Daardoor veroudert de installatie veel sneller en is meer onderhoud nodig.

Samengevat: een warmteverliesberekening is een essentiële leidraad bij de keuze van een duurzame verwarmingsinstallatie.

Welke warmteverliezen brengen we in kaart?

Bij een warmteverliesberekening bepalen we hoeveel warmte verloren gaat. Of beter: kan gaan. In theorie dus, want op het moment dat de warmteverliezen worden berekend, zijn de werken nog niet gestart.

We houden bij de warmteverliesberekening voornamelijk rekening met:

  • de transmissieverliezen: de warmteverliezen doorheen de gebouwschil, en
  • de ventilatieverliezen: de warmteverliezen als gevolg van de toevoer en afvoer van lucht

Daarnaast worden ook de luchtdichtheid van het gebouw en het opwarmvermogen (vermogen nodig om het gebouw na een temperatuurdaling opnieuw op te warmen) in rekening gebracht.

Al deze potentiële warmteverliezen worden meegenomen in de dimensionering van de verwarmingsinstallatie. Die bepaalt enerzijds de grootte en het benodigde vermogen van de warmtepomp, buffervaten of verwarmingsketel. Anderzijds worden het type en de grootte van de radiatoren bepaald, alsook de lengte van de leidingen van de vloerverwarming.

Warmteverliesberekening: een noodzaak bij nieuwbouw

Lage temperatuur verwarming is sinds 2023 verplicht voor alle nieuwbouwwoningen. Een warmteverliesberekening is in dat opzicht een must om het verwarmingssysteem zo te kunnen dimensioneren dat de vertrektemperatuur van het water in het warmteafgiftesysteem – zoals vloerverwarming – maximaal 45°C is.

Om dat aan te kunnen tonen, is een conforme dimensioneringsnota verplicht. Die wordt opgesteld door de verwarmingsinstallateur. Hij heeft het systeem en de afgifte-elementen ontworpen en beschikt over alle eigenschappen van het systeem: het legplan van de vloerverwarming, de legafstand, de buisdiameter, de kringlengte, de grootte en het merk van radiatoren. In de dimensioneringsnota neemt de installateur de conclusies van de warmteverliesberekening mee, met name de warmteverliezen per ruimte.

Bij nieuwbouw kan je uitgaan van volgend stappenplan:

  1. De bouwheer laat een warmteverliesberekening opstellen. Dat kan door een EPB-deskundige van Stabico.
  2. De warmteverliesberekening wordt bezorgd aan de verwarmingsinstallateur die vervolgens het verwarmingssysteem ontwerpt en de dimensioneringsnota opstelt.
  3. De EPB-verslaggever voegt de warmteverliesberekening en de dimensioneringsnota toe bij de EPB-aangifte.

Goed om weten: een dimensioneringsnota is niet alleen verplicht, maar heeft ook een grote positieve invloed op het E-peil. Een dimensioneringsnota is daarom niet enkel interessant bij nieuwbouw, maar ook bij ingrijpende energetische renovaties. Een daling van 5 tot 10 E-peilpunten is in dat geval niet uitzonderlijk.

Warmteverliesberekening voor je nieuwbouw?

Warmteverliesberekening als specialistenwerk

Een warmteverliesberekening kan worden uitgevoerd door de architect, de EPB-verslaggever, een studiebureau, de hoofdaannemer of de verwarmingsinstallateur.

Aangezien Stabico zowel EPB-verslaggever is als studiebureau zijn we ideaal geplaatst om deze berekening uit te voeren. Dat kan vanaf het moment dat de materialen voor de ruwbouwfase definitief gekozen zijn.

Warmteverliesberekening voor je nieuwbouw?